News Update

News in Asia

การลงคะแนนอย่างเสรีและเป็นธรรม

  • news
  • September 14, 2018
  • Comments Off on การลงคะแนนอย่างเสรีและเป็นธรรม

นักเคลื่อนไหวกล่าวว่า “NCPO ควรทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรัฐบาลปล่อยอำนาจและงานด้านการบริหารที่สำคัญและมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยการตระหนักถึงการลงคะแนนอย่างเสรีและเป็นธรรม” ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองยุทธพร Issarachai เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยไม่คำนึงถึงความชัดเจนในเรื่องนี้

ผมไม่คิดว่ามาตรา 44 จะใช้ในการเลือกตั้งระดับประเทศนอกเหนือจากการกำหนดประเด็นการออกเสียงลงคะแนนเบื้องต้น” เขากล่าว สำหรับความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นอิสระและเป็นธรรมนายยุทธพรกล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการจะต้องให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างราบรื่นเขากล่าวเพราะหากผลการเลือกตั้งถูกปฏิเสธประเทศอาจเสี่ยงต่อการกลับมาสู่ความขัดแย้งเดิม

  • Published On : 10 months ago on September 14, 2018
  • Author By :
  • Last Updated : September 14, 2018 @ 11:15 pm
  • In The Categories Of : news
';