News Update

News in Asia

“จรินทร์”ยันจัดระเบียบต่างด้าวตามหลักสิทธิมนุษยชน

  • news
  • May 20, 2018
  • Comments Off on “จรินทร์”ยันจัดระเบียบต่างด้าวตามหลักสิทธิมนุษยชน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยันไทย มุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ – จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 1.3 ล้านคน ให้ได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายมนัสวี ศรีโสดาพล อัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทนประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านแรงงาน (Labour Dialogue) ระหว่างประเทศไทยและสหหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 14 – 19 พ.ค. 2561 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลล์เยี่ยม

นายจรินทร์ กล่าวว่า ได้หารือกับผู้บริหารกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานในประเทศไทย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ทั้งพูดคุยในประเด็นการพัฒนาความร่วมมือในด้านแรงงาน กับ Mr.Joost Korte Director-General Of DG EMPL เทียบเท่าปลัดกระทรวง กระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป และได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการด้านแรงงานของรัฐบาลไทย มุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และพัฒนาแรงงานให้มีผลิตภาพสูง

ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ดำเนินการบริหารจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศ กว่า 1.3 ล้านคนให้เป็นแรงงานที่อยู่และทำงานในประเทศได้อย่างถูกต้อง เพื่อได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายไทย และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย รวมถึงได้หารือการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกัน ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตามยังร่วมหารือถึงแนวทางในการกระชับความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเรียนรู้ด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานให้สูงขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป.

  • Published On : 1 year ago on May 20, 2018
  • Author By :
  • Last Updated : May 20, 2018 @ 6:30 pm
  • In The Categories Of : news
';