News Update

News in Asia

รมช.คมนาคม ชูรถไฟฟ้าแก้รถติด

  • news
  • March 3, 2018
  • Comments Off on รมช.คมนาคม ชูรถไฟฟ้าแก้รถติด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มองระบบรถไฟฟ้าแก้ปัญหารถติด เพิ่มทางเลือกการเดินทางประชาชน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากรณีที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีกังวลและข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี และระบบทางด่วนโดยต้องการให้สร้างเพียงโครงการรถไฟฟ้าเท่านั้น ประเด็นดังกล่าวในอดีตที่ผ่านมามีโครงการระบบทางด่วนที่อยู่เหนือคลองประปา ซึ่งในช่วงแรกก็มีความกังวลเรื่องฝุ่นละอองเช่นกัน แต่เมื่อผ่านไป 30 ปี ก็ไม่เกิดผลกระทบ ทั้งเรื่องเสียง และเรื่องมลภาวะ ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจและหารือเพื่อทำความเข้าใจพร้อมกับสรุปของโครงการ

ขณะที่ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ ที่แออัดเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก เชื่อว่าเพราะระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง แต่ในอีก 4-5 ปีข้างหน้าเมื่อโครงการรถไฟฟ้าระยะที่ 1 จำนวน 11 สาย ระยะทาง 480 กิโลเมตรแล้วเสร็จ ก็จะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบราง

ดังนั้นทาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. และ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร. กำลังศึกษาถึงมาตรการในการนำมาใช้กับถนนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณการจราจรให้น้อยลง แต่มาตรการจะออกมาในรูปแบบใดนั้นคงต้องรอการตรวจสอบปริมาณการจราจรอีกครั้ง

  • Published On : 2 years ago on March 3, 2018
  • Author By :
  • Last Updated : March 3, 2018 @ 12:52 pm
  • In The Categories Of : news
';