News Update

News in Asia

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

  • travel news
  • April 28, 2018
  • Comments Off on ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ย้อนกลับไปเมื่อหลาย 10 ปีก่อน ใครจะเชื่อว่า เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดินแดนที่เสื่อมโทรม แห้งแร้ง แตกระแหง ดูแล้วไม่น่าจะพัฒนาที่ดินเจริญขึ้นได้เลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปผืนดินแห่งนั้นกลับเขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนาของชนชาวไทย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ กม.53 ฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ริมทางหลวงหมายเลข 304 ที่ศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมของเขาหินซ้อนให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ด้วยการนำวิถีทางแห่งธรรมชาติมาใช้พลิกฟื้นผืนแผ่นดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร มีการจัดทำสวนกล้วยไม้ สวนพรรณไม้หอม และจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาให้แก่พื้นที่อื่นๆ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ จะได้ศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจหลายแง่มุม ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานศิลปาชีพ และโครงการสวนป่าสมุนไพร ผ่านแปลงทดลองปลูกพืชนานาชนิด เช่น หวาย อโวคาโด และมะม่วงทุกสายพันธุ์ที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งเป็น “สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก” เพื่อดูแลงานวิจัยคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพรต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

  • Published On : 1 year ago on April 28, 2018
  • Author By :
  • Last Updated : April 28, 2018 @ 12:34 pm
  • In The Categories Of : travel news
';