News Update

News in Asia

รังแค…ป้องกันได้

  • news
  • February 22, 2018
  • Comments Off on รังแค…ป้องกันได้

ปกติหนังศีรษะคนเราจะมีเชื้อราปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่สภาวะที่หนังศีรษะมีรังแคมาก ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้หนังศีรษะอักเสบ ถ้ารุนแรงจะมีอาการแดงและมีรังแคเป็นเกล็ดใหญ่ขึ้นและเหลืองเป็นไข ซึ่งเป็นอาการของต่อมไขมันของหนังศีรษะอักเสบ และมักเกิดกับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่

Read More

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

  • news
  • February 22, 2018
  • Comments Off on คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียนพัฒนา คุณภาพชีวิต และให้สามารถทาประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Read More

สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบยาเสพติดเพียบ

  • news
  • February 3, 2018
  • Comments Off on สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบยาเสพติดเพียบ

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลา พบยาเสพติดเพียบ ตรวจปัสสาวะพบฉี่ม่วง 135 คน เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. กรมสรรพสามิตร เข้าตรวจสอบ

Read More