News Update

News in Asia

อาสนวิหารพระหฤทัย

  • travel news
  • February 3, 2018
  • Comments Off on อาสนวิหารพระหฤทัย

ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2474 โดยบาทหลวงจอร์จ มีราแบล ร่วมกับพระสงฆ์ชาวไทยชื่อคุณพ่อนิโคลัส ร่วมกันสร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนไม้หลังย่อม เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวคริสต์ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนปัจจุบันกลายเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูน

Read More