News Update

News in Asia

รังแค…ป้องกันได้

 • news
 • February 22, 2018
 • Comments Off on รังแค…ป้องกันได้

ปกติหนังศีรษะคนเราจะมีเชื้อราปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่สภาวะที่หนังศีรษะมีรังแคมาก ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้หนังศีรษะอักเสบ ถ้ารุนแรงจะมีอาการแดงและมีรังแคเป็นเกล็ดใหญ่ขึ้นและเหลืองเป็นไข ซึ่งเป็นอาการของต่อมไขมันของหนังศีรษะอักเสบ และมักเกิดกับวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่

Read More

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

 • news
 • February 22, 2018
 • Comments Off on คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล ให้ผู้เรียนพัฒนา คุณภาพชีวิต และให้สามารถทาประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Read More

สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบยาเสพติดเพียบ

 • news
 • February 3, 2018
 • Comments Off on สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลาพบยาเสพติดเพียบ

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกตรวจสถานบันเทิง เปิดเกินเวลา พบยาเสพติดเพียบ ตรวจปัสสาวะพบฉี่ม่วง 135 คน เมื่อวันที่ 3 ก.พ. นายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. กรมสรรพสามิตร เข้าตรวจสอบ

Read More

อาสนวิหารพระหฤทัย

 • travel news
 • February 3, 2018
 • Comments Off on อาสนวิหารพระหฤทัย

ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2474 โดยบาทหลวงจอร์จ มีราแบล ร่วมกับพระสงฆ์ชาวไทยชื่อคุณพ่อนิโคลัส ร่วมกันสร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนไม้หลังย่อม เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวคริสต์ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ หลังจากนั้นก็ได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนปัจจุบันกลายเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูน

Read More

Check List เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

 • health news
 • February 3, 2018
 • Comments Off on Check List เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

ไม่ใช่แค่คนที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อนคู่ใจอย่างรถก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยตรวจเช็กสภาพตามระยะทางที่กำหนด และตรวจเช็กสภาพทั่วไปก่อนเดินทาง ยางและแรงดันลม ตรวจสภาพดอกยาง สภาพของยางให้อยู่ในลักษณะปกติ ไม่บวม ไม่มีรอยฉีกหรือทิ่มตำ เติมลมยางให้เหมาะกับรถ

Read More